Onderzoek Quamba People : Competentieprofiel Monteurs

Quamba People is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om het best gekwalificeerde personeel te vinden. Wij hebben praktijkassessments ingevoerd en geëxperimenteerd met diverse competentie-onderzoeken. Deze onderzoeken waren wat ons betreft echter te generiek en te weinig toegespitst op Field Service Engineers. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het zoeken naar de onderscheidende competenties van een Field Service Engineer.

Door middel van een test hebben we onderzocht of er een verschil is tussen de competenties van monteurs die goed presteren en de monteurs die minder goed presteren. Het vermoeden dat er een verschil tussen competenties bestaat, was al enige tijd aanwezig, maar hadden we nog nooit empirisch vastgesteld.

Als we de uitkomsten van goed presterende en minder goed presterende monteurs met elkaar vergelijken, dan ontstaat een aantal interessante inzichten.

Competenties als resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen treden op als punten die geen positieve bijdrage leveren maar wel aanwezig moeten zijn. De punten zorgen dus niet voor een onderscheidend vermogen tussen een goed en een minder goed presterende monteur. Binnen Quamba People gebruiken wij de term hygiënefactor om dergelijke competenties te duiden. Zo lijken de profielen van de monteurs erg op elkaar, maar verschillen ze eigenlijk maar op twee gebieden, namelijk: flexibiliteit en de aanleg voor techniek.

De monteurs die naar de maatstaven van Quamba People goed presteren, scoren beduidend hoger op de twee genoemde competenties. Dit laat twee dingen zien. Ten eerste dat de monteurs die nu in dienst zijn van Quamba People veel overlappende competenties hebben. Er is dus een algemeen profiel van de monteurs die in dienst zijn. Ten tweede laat dit zien dat Quamba People bij sollicitaties met name kan focussen op de competenties flexibiliteit en aanleg voor techniek, omdat dit de competenties zijn waarin verschil wordt gemaakt tussen goed presterende en minder goed presterende monteurs.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van en onder leiding van R. Verheul, MSc BA en uitgevoerd door Hans Bisschop.

 

Nieuwe markten voor Quamba People

Wist u dat?

Quamba People nu ook actief in de volgende markten:

  • Grond en Water Werken
  • Infrawerk : Gas
  • Slimme Meters 

 

 

 
16-Q3

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom maken wij u deze maand attent op een aantal actuele risico’s waarmee ondernemingen te maken hebben. En wat u daaraan kunt doen. Denk aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het faillissement van payrollingbedrijven of uitzendbureaus en de nieuwe modelovereenkomsten ter vervanging van de VAR. Verder heeft Quamba People de laatste maanden gewerkt aan een model waarmee we de competenties van Field Service Engineers kunnen toetsen.

Veel leesplezier.

Faillissement van payroller en uitzendbureau heeft impact op betaling van de loonbelasting

Ondernemingen die personeel via een uitzendorganisatie of een payrollorganisatie inlenen, lopen bij faillissement van een van deze partijen het risico op een forse naheffing van de belastingdienst. In 2015 gingen ruim 170 van dit soort bedrijven failliet. In de jaren 2014 en 2013 waren deze aantallen respectievelijk 204 en 250. Door het faillissement zijn deze bedrijven vaak niet meer in staat de loonbelasting voor het personeel te betalen. Uiteindelijk schuift de verantwoordelijkheid voor het betalen van die loonbelasting door naar de inlenende partij.

Voor ondernemers die veel met tijdelijke werknemers werken, kan het voordelen opleveren om een payrollorganisatie of uitzendbureau in de arm te nemen. Je betaalt netjes je personeel, maar de rompslomp van salarisadministratie, de afdracht van sociale premies, het contractbeheer, de pensioenen en wettelijke verplichtingen zoals de Wet poortwachter houd je buiten de deur. Zolang de verschuldigde loonbelasting maar netjes wordt betaald aan de belastingdienst. Het faillissement van zo’n payrollorganisatie of uitzendbureau is echter een risico.

Wat kun je doen om dit risico te verkleinen?
Controleer de belastingdiscipline van de organisatie waarbij u inleent. Bijvoorbeeld door periodiek een Wet ketenaansprakelijkheid (WKA-)verklaring op te vragen. Deze verklaring geeft een goede indicatie.

Doe alleen zaken met een SNA- (Stichting Normering Arbeid) en NEN-gecertificeerd bureau. Stort daarnaast 25% procent van de vergoeding op een geblokkeerde rekening (g-rekening). De storting op de g-rekening kan de payrollorganisatie of het uitzendbureau alleen gebruiken om de loonbelasting te betalen. Met een geblokkeerde rekening voorkomt u dat uw geld op een andere manier wordt gebruikt dan was afgesproken.

Einde VAR! De volgende stap?

Heeft u personen of zzp’ers werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Dan is sprake van een risico op een (schijnbare) een dienstbetrekking met de bijbehorende gevolgen: het verplicht inhouden van loonheffingen en afdragen van premies werknemersverzekeringen. Met andere woorden: dan moet u over het tarief dat u de zzp’ers of freelancers hebt betaald, loonheffingen en premies afdragen.

Tot 1 mei 2016 was dit risico afgedekt door een VAR-wuo of VAR-dga. Per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. Het is sinds die tijd alleen nog mogelijk modelovereenkomsten te gebruiken, of de overeenkomst te laten goedkeuren door de belastingdienst. In deze modelovereenkomsten worden bepalingen opgenomen die schijnloondienstbetrekkingen tegengaan. Een aantal voorbeelden:

·       Als de opdrachtnemer moet werken volgens de instructies van de opdrachtgever.

·       Als de opdrachtnemer doorlopende verantwoording heeft tegenover de opdrachtgever.

·       Als de opdrachtnemer persoonlijk is aangesteld en niet voor vervanging mag zorgen.

Let op!
U bent niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten. Als u geen gebruik maakt van een modelovereenkomst, dan heeft u echter ook geen zekerheid over de loonheffingen.

Maakt u gebruik van een modelovereenkomst of een goedgekeurde individuele overeenkomst? Dan heeft u alleen vrijwaring als ook daadwerkelijk volgens een dergelijke overeenkomst wordt gewerkt. Zorg daarom dat deze in overeenstemming is met uw individuele omstandigheden en werkwijzen.

Voer aanpassingen op de modelovereenkomst zorgvuldig uit
Wees zeer bedachtzaam met het aanpassen van de geel gearceerde stukken tekst in de modelovereenkomsten van de belastingdienst. Als u deze artikelen aanpast, dan heeft u geen zekerheid meer over de loonheffingen. De overige artikelen kunt u aanvullen of aanpassen naar uw eigen situatie zonder dat de zekerheid vervalt.

Overgangsfase
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt nog een overgangsfase. Gedurende deze periode krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen. Zorg er wel voor dat uw onderneming aantoonbaar met de veranderingen bezig is.

Einde overgangsfase
Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken definitief op orde hebben. De belastingdienst zal vanaf die datum handhavend optreden. Hierbij kan sprake zijn van terugwerkende kracht als de (fictieve) dienstbetrekking feitelijk al voor 1 mei 2017 bestond. Beschikt u over een VAR met vrijwarende werking tot 1 mei 2016? Dan geldt die terugwerkende kracht maximaal tot 1 mei 2016.

Eigen overeenkomst
Werkt u toch liever met een eigen overeenkomst die niet door de belastingdienst is goedgekeurd? Dan moet u zelf bepalen of er een dienstbetrekking in het spel is. Zo ja, dan moet u loonheffingen inhouden en afdragen. Voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking moet in ieder geval aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:

·       De opdrachtnemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten.

·       De opdrachtgever is verplicht hiervoor een beloning te betalen.

·       Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die vergelijkbaar is met werkgeversgezag.

Actie geboden
Doordat de VAR is vervallen, moet u in actie te komen. U bent niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten, maar zonder deze overeenkomst heeft u niet de zekerheid die u onder de VAR wel had.

 

Ongelukken zitten in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) helpen ongelukken te voorkomen. Maar hoe zit dat eigenlijk?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn de laatste stap om werknemers te beschermen tegen risico’s van het werk. Welke PBM wordt gebruikt, ligt vast in de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) van een bedrijf of organisatie. 

Het kiezen van beschermende maatregelen voor werkrisico’s, gebeurt volgens vier vaste stappen.

1.    Bronbestrijding: kan het werk of het gebruikte middel worden vervangen door een veiliger alternatief?

2.    Als bronbestrijding niet mogelijk is, dan zoekt u naar collectieve maatregelen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een afzuiginstallatie, afscherming of automatische deuren.

3.    Lukt dit niet, of lost dit het probleem niet voldoende op? Dan bepaalt u individuele of organisatorische maatregelen waardoor werknemers minder risico lopen. Denk aan taakroulatie of gedragsregels (handen wassen, contact vermijden).

4.    Wanneer stap 1 tot en met 3 geen effect hebben, dan moet u als werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers verstrekken.

 

Rol uitzendkracht
Een uitzendkracht is medeverantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Iedere uitzendkracht moet de aanwijzingen van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is, opvolgen. Daarnaast is de uitzendkracht verplicht de voorgeschreven PBM’s te gebruiken.

Rol uitzendbureau en inlener
Wettelijk gezien is de inlener verplicht de PBM’s te verstrekken. De inlener kan ervoor kiezen dit bij de uitzender neer te leggen. In dat geval is het belangrijk alle PBM-overwegingen te overleggen met de uitzendonderneming. Ook moet de inlener het veiligheidsbeleid samen met het RI&E-document aanleveren, zodat de uitzendonderneming volledig inzicht heeft in de veiligheidssituatie. Voordat de uitzendkracht start met werken, moet hij of zij een uitgebreide instructie krijgen. De inlener en de uitzender maken van tevoren duidelijke afspraken over wie deze instructie verstrekt. Want: goede voorlichting helpt.

Vacatures
Regio: Drenthe,Flevoland,Gelderland,Limburg,Noord-Brabant,Utrecht,Zuid-Holland
Contact opnemen

HQ Quamba People
De Wel 4
3871 MV Hoevelaken

Tel:  088 777 44 50
op werkdagen 8:30-17:00 uur

Bel mij terug